Skip to main content

Terms

Before visiting the Bear Cave, please read the rules and regulations.

Regulations in force in the Bear Cave in Kletno:

Rules and regulations for cave visitors

Please read the rules and regulations before arriving.

Rules and regulation for cave visitors


 

"Jaskinia Niedźwiedzia" nature reserve is a specific facility where the subject of protection is the Jaskinia Niedźwiedzia cave in Kletno together with its entire underground and surface karst system as well as plant and fauna complexes. The reserve is a valuable facility for scientific research and for didactic and tourist purposes.

(Regulation of MLiPD, dated21 July 1997|) It is protected under the Act of Nature Conservation.

Visiting the Jaskinia Niedźwiedzia cave is subject to strict compliance with these regulations:

 1. Visiting the cave takes place in compact groups, up to 15 people in a group, along the shared and prepared tourist route, under the supervision of an authorized guide, after buying an admission ticket.
 2. Before entering the cave, leave items, such as backpacks, umbrellas, walking sticks, briefcases, tripods, poles, slings, selfiesticks, etc. in the cloakroom.
 3. Taking photos and recording the Cave must comply with "Regulamin filmowania i fotografowania Jaskini Niedźwiedziej" (Rules and regulations for recording and taking photos of Jaskinia Niedźwiedzia).
 4. People under the influence of alcohol and drugs will not be allowed into the cave.
 5. Visitors to the cave are not allowed to:
 • bring dogs and other animals
 • touch the dripstone cover, bones and silts, damage other elements of the cave's ecosystem
 • take rock elements and paleontological finds
 • litter, smoke or pollute the cave in any other way
 • consume food or drinks
 • behave loudly
 • touch electric wires and devices
 • damage technical devices
 • stray from sidewalks and barriers, move away from the group led by the guide
The dripstone cover of Jaskinia Niedźwiedzia is subject to peculiar protection.
 Criminal sanctions apply for damaging the dripstone cover.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA IS AN EXTREMELY SENSITIVE AND VALUABLE ECOSYSTEM AND NATURE MONUMENT.

PLEASE COMPLY WITH THE RULES OF THE VISIT AND HELP IN PROTECTING THE FACILITY, SO THAT OTHERS MAY BE AMAZED BY ITS BEAUTY.                      

Terms and conditions of booking
and sale of tickets

Read the booking and ticketing regulations.

Booking and ticketing regulations.


TERMS AND CONDITIONS OF BOOKING AND SELLING TICKETS
TO THE BEAR CAVE IN KLETNO

I. GENERAL PROVISIONS

 1. The aim of these Rules and Regulations is to establish the principles of selling and reserving tickets to the Bear Cave in Kletno, hereinafter referred to as Jaskinia Niedźwiedzia, run by the Stroński Activity Park "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o., hereinafter referred to as SPA, and the conditions of their collection by the purchaser.

II. TICKETS to the Bear Cave in Kletno can be purchased:

 1. via the online sales system at jaskinianiedzwiedzia.pl;
 2. at the box office of the Bear Cave in Kletno.

III.  PURCHASE OF TICKETS AT THE BOX OFFICE

 1. The purchase of tickets at the ticket office of the Bear Cave can be made at the latest 10 minutes before the scheduled entry time if there are free places available.

IV. PURCHASE OF TICKETS VIA THE ONLINE SALES SYSTEM (under translation)

 1. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zwanych dalej e-biletami, dokonywana jest na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zwiedzania. W terminie krótszym zapraszamy do kasy Jaskini, kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 biletów dla klientów indywidualnych.
 4. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego, tj.:
 • Wypełnienie formularza Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta, wraz z informacją o chęci otrzymania faktury VAT.
 • Wybór terminu, ilości i rodzaju biletów.
 • Podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu.
 • Dokonanie płatności za zakupione bilety.
 • Otrzymanie drogą elektroniczną e-biletu i jego wydruk.
 • W dowolnym momencie klient może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 1. Warunkiem sprzedaży e-biletów jest opłacenie zamówienia, czyli zaksięgowanie przelewu w ciągu 1 godz. od momentu złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone (niezaksięgowane) w powyższym terminie zostanie anulowane. Rezerwacje niewykupione automatycznie wracają do sprzedaży.
 2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 4. Zamówienie można anulować min. 1 dzień przed terminem zwiedzania tylko drogą e-mailową: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. W przypadku anulowania e-biletów pobierana jest opłata na pokrycie kosztów transakcji w wysokości 10% wartości zamówienia.
 6. ZAKUPIONE BILETY UPOWAZNIAJĄ DO WSTĘPU TYLKO NA OKREŚLONĄ GODZINĘ WIDNIEJĄCA NA BILECIE. Z biletami należy stawić się min. 10 minut przed planowanym wejściem w holu Jaskini Niedźwiedziej przy "BRAMCE".
 7. W przypadku nie stawienia się do wejścia o wyznaczonej godzinie, zastrzegamy sobie prawo sprzedaży biletów na wolne miejsca. Roszczenia w sprawie zwrotu środków w tym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie.

 V. REZERWACJA BILETÓW

 1. Dostępne są następujące formy rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej:
  • ELEKTRONICZNA – na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • PISEMNA – na adres: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. 
                                       Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie
  • TELEFONICZNA – na nr +48 74 8141 250 (dotyczy wyłącznie osób indywidualnych);
 2. OSOBY INDYWIDUALNE mogą zamawiać bilety w drodze rezerwacji TELEFONICZNEJ, ELEKTRONICZNEJ lub PISEMNEJ.
 3. GRUPY ZORGANIZOWANE (powyżej 15 osób) obowiązuje rezerwacja ELEKTRONICZNA lub PISEMNA. Wstępnie można dokonać rezerwacji telefonicznie, lecz należy ją potwierdzić pisemnie, jednym z powyżej przedstawionych sposobów.
 4. Po dokonaniu oceny możliwości rezerwacji, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o. przesyła zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych FORMULARZ ZAMÓWIENIA-UMOWY rezerwacji biletów lub zawiadamia o odmowie jej przyjęcia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych odesłanie podpisanego formularza zamówienia-umowy rezerwacji biletów jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie usługi turystycznej. Po potwierdzeniu rezerwacji SPA zobowiązuje się do wydania zamawiającemu sprzedanych biletów na określony dzień i godzinę oraz w ilości określonej w potwierdzeniu rezerwacji, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej należności za bilety.
 6. Zarezerwowane bilety, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rezerwację (np. mail, fax, etc), należy wykupić w kasie Jaskini najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem, w przeciwnym wypadku bilety zostają przekazane do wolnej sprzedaży.
 7. Nie zgłoszenie się posiadacza biletu na określoną godzinę wejścia powoduje utratę ważności biletu.
 8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed datą zamówionego wejścia, zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty należności za bilety.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie krótszym niż dwa tygodnie, bądź nie stawienia się w określonym terminie, zamawiający zostanie obciążony kwotą równą iloczynowi stawki biletu normalnego i ilości niewykorzystanych biletów.

 VI. Prawa i obowiązki Stron

 1. W przypadku wydania przez organ nadzorujący Jaskinię decyzji o ograniczeniu ruchu turystycznego lub o okresowym wyłączeniu Jaskini ze zwiedzania, SPA powiadamia rezerwującego o braku możliwości zwiedzenia Jaskini co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zwiedzania, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.
 2. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności, których nie można było zapobiec.
 3. W przypadku spóźnienia na potwierdzone godziny wejścia SPA nie zapewnia zamawiającemu możliwości wejścia w innych terminach.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPA jego danych osobowych w celach: marketingowych związanych ze sprzedażą biletów, statystycznych, handlowych i promocyjnych.
 5. Do korzystania ze zniżki przy zakupie biletów upoważnieni są:
  • dzieci i młodzież ucząca się;
  • studenci do 26 – go roku życia;
  • osoby niepełnosprawne (orzeczenie), opiekunowie osób poruszających sie na wózkach.
 6. Do nieodpłatnego wejścia upoważnieni są:
  • dzieci do 3 lat pod opieką dorosłych – nieodpłatnie.
  • opiekunowie grup wycieczek szkolnych (1/14 osób).

 VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015 r. i stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi turystycznej.

Rules and regulations for recording and taking photos by visitors on the tourist route in Jaskinia Niedźwiedzia cave in Kletno

Rules and regulations for recording and taking photos by visitors on the tourist route in Jaskinia Niedźwiedzia cave in Kletno


 1. Taking photos and recording while visiting the tourist route of Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno is only allowed after buying special tickets, in accordance with the user's price list of Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o.
 2. The person who bought the abovementioned ticket (sticker) should put it in a visible place, so that the personnel and the guide can see it.
 3. Video recording is possible only with digital cameras (without additional light sources) without the use of tripods.
 4. Taking photos is possible with the help of digital cameras, smartphones, with the possibility of using the built-in flash, without a tripod, without a selfie stick and other similar gadgets.
 5. Taking photos and recording can only take place in accordance with the requirements of the regulations for visitors.
 6. People that take photos and record cannot separate from the group of visitors, just like other participants of the tour group they need to follow the instructions of the group guide (taking photos or recording must not affect the pace of movement of the group, which is determined by the guide).
 7. Buying a ticket for taking photos and recording is proof that the visitor has read and accepted the above regulations.
 8. Failure to comply with the rules by persons taking photos or recording results in the loss of the right to take photos and record, and may entitle the group guide to call security personnel.
 9. The purchase of a ticket for photography and filming is proof that the visitor has read and accepted the above regulations.
 10. The photographer/filmmaker must take into account difficult conditions for photography (changing or insufficient lighting, pace of the group). This is not grounds for a claim for reimbursement of the photography/filming fee.
 11. Failure to comply with the rules and regulations by those taking photographs or filming will result in the loss of the right to take photographs or film and may be grounds for the group leader to call the security services.

Regulamin użytkowania
Jaskini Niedźwiedziej

Zapoznaj się z regulaminem użytkowania Jaskini Niedźwiedziej

Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej


 1. Regulamin turystycznego użytkowania
  Jaskini Niedźwiedziej
  położonej w rezerwacie przyrody
  "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie.

   
  I. Postanowienia ogólne
  § 1.
  1. Regionalny Dyrektor, w porozumieniu z Nadleśnictwem, zezwala Gminie Stronie Śląskie na użytkowanie turystyczne Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwaną dalej "jaskinią", położonej w rezerwacie przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", na terenie stanowiącym w większości własność Skarbu Państwa i będącym w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz w części na terenie będącym własnością Gminy Stronie Śląskie.
  2. Zezwala się użytkownikowi na organizację ruchu turystycznego w wydzielonej części środkowego poziomu jaskini, określonej w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
  3. Zezwala się na ruch pojazdów należących do użytkownika, po drodze leśnej prowadzącej od granicy rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" do wejścia do jaskini, związany z obsługą turystyczną jaskini.
  II. Postanowienia szczególne
  § 2. Warunki szczegółowe użytkowania Jaskini Niedźwiedziej:
  1. Ruch turystyczny w jaskini może być organizowany przez użytkownika wyłącznie w wyznaczonej jej części. Zwiedzający Jaskinię Niedźwiedzią mogą wykonywać zdjęcia i filmować jaskinię (niekomercyjnie) na trasie turystycznej, pod warunkiem, że zdjęcia fotograficzne wykonywane będą za pomocą aparatów tradycyjnych i cyfrowych (z możliwością korzystania z wbudowanego flesza) bez statywu a filmowanie wykonywane będzie za pomocą kamer cyfrowych, bez dodatkowego źródła światła i bez statywu.
  2. W celu zachowania naturalnych warunków środowiska jaskini wyłącza się ją z eksploatacji turystycznej na okres dwóch miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w okresie zimowym. Przerwa w ruchu turystycznym może być wykorzystana na prace konserwacyjne, trwające jednak nie dłużej niż jeden miesiąc.
  3. Przez okres co najmniej jednego miesiąca jaskinia pozostaje zamknięta i zaplombowana. W tym okresie jaskinia może być udostępniona jedynie do przeprowadzenia badań monitoringu środowiska, zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do każdorazowego plombowania jaskini po zakończeniu badań i ponoszą odpowiedzialność za stan jaskini w trakcie prowadzenia badań.
  4. Na wniosek użytkownika organ nadzorujący może dopuścić do ruchu turystycznego w trakcie wyłączenia jaskini z użytkowania turystycznego, jednakże na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, wyznaczając równocześnie nowy termin wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego.
   Jaskinia jest udostępniona przez sześć dni w tygodniu. Dzienny dopuszczalny czas udostępnienia jaskini dla turystów wynosi 8 godzin 30 minut.
   Maksymalna liczebność grupy turystycznej wynosi 15 osób (z wyłączeniem dzieci do 3 lat), dzienny limit zwiedzających wynosi w dni powszednie 360 osób, w soboty i dni wolne od pracy 450 osób. Dopuszczalna roczna liczba zwiedzających nie może być wyższa niż 87 tysięcy osób.
  5. Na trasie turystycznej w jaskini mogą przebywać jednocześnie najwyżej trzy grupy zwiedzających, wprowadzane w odstępach co najmniej 20 minutowych w dni powszednie i 15 minutowych w soboty i dni wolne od pracy.
  6. W dniach przeznaczonych do zwiedzania użytkownik zobowiązany jest do dokonywania z udziałem przewodnika przejść kontrolnych przed i po zakończeniu ruchu turystycznego w celu oceny stanu przyrodniczego jaskini i bezpieczeństwa dla zwiedzających. Poranne przejście kontrolne musi się zakończyć przed wprowadzeniem pierwszej grupy zwiedzających.
  7. Obsługę turystyczną w jaskini wykonują wyłącznie przeszkoleni przewodnicy znający zagadnienia dotyczące jaskini.
  8. Wejścia do jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, a także wszelkie wejścia poza trasę turystyczną wyznaczoną przebiegiem chodnika, wymagają pisemnego zezwolenia organu nadzorującego. Posiadający zezwolenie odpowiadają w czasie wejścia za:

   a) szatę naciekową i wszelkie urządzenia znajdujące się w jaskini,
   b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
   c) porządek w obiekcie.

   Powyższe wejścia powinny być zgłoszone użytkownikowi jaskini najpóźniej na dwa dni przed ich terminem i odnotowane w książce wejść do jaskini.
   Zapis nie dotyczy fotografowania i filmowania przez media użytkowanej części jaskini, w dniach i godzinach, w których prowadzony jest ruch turystyczny.
  9. W przypadku występującego zagrożenia dla walorów przyrodniczych jaskini wynikającego z pomiarów prowadzonych w trakcie monitoringu lub zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających organ nadzorujący rezerwat może:

   a) wydłużyć okres wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego,
   b) skrócić dzienny czas zwiedzania, zwiększyć czasowe odstępy między grupami, zmniejszyć maksymalną liczbę osób w grupie oraz obniżyć dopuszczalną roczną liczbę zwiedzających,
   c) wyłączyć okresowo fragmenty jaskini ze zwiedzania,
   d) wyłączyć okresowo ze zwiedzania całą jaskinię,
   e) zmniejszyć ilość dni w tygodniu udostępnionych do zwiedzania.

  10. Organ nadzorujący w oparciu o wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w § 5, dokonuje okresowych ocen stanu przyrodniczego jaskini oraz sposobu jej użytkowania. 
   Dla zachowania stabilności mikroklimatu oraz przeciwdziałania rozwojowi glonów czas oświetlenia jaskini powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
   Dla zachowania właściwych warunków mikroklimatycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku każdorazowego zamykania systemu drzwi izolujących jaskinię od czynników zewnętrznych.

   Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia:
   a) ewidencji ruchu turystycznego (w systemie jednodniowym),
   b) ewidencji dyżurów przewodnickich,
   c) książki wejść turystycznych uwzględniającej godziny wejścia, liczbę osób w grupie, nadzwyczajne wydarzenia zaistniałe w trakcie zwiedzania, przeprowadzone  przejścia kontrolne,
   d) książki wejść poza turystycznych uwzględniającej godziny wejścia i wyjścia, wykaz osób wchodzących, osobę odpowiedzialną, cel i efekt wejścia oraz inne uwagi,
   e) książki kontroli obiektu,
   f) książki uszkodzeń szaty naciekowej i innych elementów środowiska przyrodniczego jaskini.
   
  § 3. Obowiązki użytkownika Jaskini Niedźwiedziej.
   
  Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. pełnej ochrony użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uzgadniania z organem nadzorującym rezerwat wszelkich działań (w tym gospodarczych) w użytkowanej części jaskini i użytkowanej przez gminę części rezerwatu,
  3. wykonywania wszelkich zaleceń organu nadzorującego, związanych z ochroną użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu, w związku z ich turystycznym udostępnieniem,
  4. udostępniania jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, podmiotom lub osobom posiadających pisemne zezwolenie Regionalnego Dyrektora,
  5. udzielania pomocy organizacyjnej wykonującym badania naukowe prowadzone w jaskini i na terenie rezerwatu, grupom prowadzącym działalność speleologiczną w jaskini i w rezerwacie oraz współdziałania przy współpracy naukowej i dydaktycznej związanej z propagowaniem ochrony środowiska krasowego jaskini, bez nakładów finansowych,
  6. dbania o wysoki poziom merytoryczny przy prezentacji walorów jaskini, w tym usług przewodnickich,
  7. dbania o właściwy wystrój i estetykę ekspozycji muzealnej w pawilonie i w użytkowanej części jaskini,
  8. prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej (w tym węzła sanitarnego dla zwiedzających) i eksploatacji urządzeń technicznych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz utrzymanie czystości i porządku na użytkowanym terenie,
  9. zapewnienia stałej kontroli środowiska przyrodniczego w użytkowanej części jaskini i jej otoczeniu przez prowadzenie monitoringu,
  10. wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w punkcie 9. użytkownik przekazuje w formie elektronicznej Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody raz na miesiąc.
  § 4. Odpowiedzialność użytkownika Jaskini Niedźwiedziej

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zasobów, tworów i składników przyrody (m.in. szaty naciekowej) w udostępnionej części jaskini oraz użytkowanej części rezerwatu,
  2. niedostosowanie organizacji ruchu turystycznego w jaskini do warunków określonych w niniejszym porozumieniu,
  3. bezpieczeństwo osób przebywających w Jaskini Niedźwiedziej w ramach zorganizowanego ruchu turystycznego w wydzielonej części jaskini.
  § 5.
  1. Użytkownik pokrywa wszystkie koszty związane z turystycznym udostępnieniem jaskini do ruchu turystycznego, a także koszty związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego w jaskini i jej otoczenia oraz wykonywaniem okresowych ekspertyz.
  2. Szczegółowy zakres monitoringu i ekspertyz zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia. Zakres monitoringu i ekspertyz może zostać zmodyfikowany w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorujący takiej potrzeby związanej z ochroną jaskini.
   
  § 6.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych porozumieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym użytkowaniem jaskini sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, wykonujący zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ochrony przyrody.

The Bear Cave in Kletno belongs to the municipal partnership of The Stronie Śląskie Park of Activity, the main seat of which is located in the town of Stronie Śląskie, 20A Kościuszki Street, Poland.