Skip to main content

Pravidla platná v Medvědí jeskyni v Kletně.

Před návštěvou u nás si přečtěte.

Předpisy platné v Medvědí jeskyni v Kletně:

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY JESKYNĚ

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY JESKYNĚ


Přírodní rezervace "Jaskinia Niedźwiedzia" (Medvědí jeskyně) je zvláštním objektem, jehož předmětem ochrany je Medvědí jeskyně v Kletně s celým systémem podzemních a povrchových krasových a rostlinných a živočišných společenstev. Rezervace je cenným objektem pro vědecký výzkum a didaktické a turistické účely.

(Vyhláška MŽP z 21. 7. 1997) Předmět ochrany podle zákona o ochraně přírody.

Medvědí jeskyni lze navštívit pouze při důsledném dodržování těchto pravidel:

 1. Návštěva jeskyně probíhá v kompaktních skupinách, maximálně 15 osob ve skupině, po zpřístupněné a připravené turistické trase, pod dohledem pověřeného průvodce, po zakoupení vstupenky.

 2. Před vstupem do jeskyně je nutné odložit v šatně předměty, jako jsou batohy, deštníky, vycházkové hole, aktovky, stativy, hole, nosiče apod.

 3. Fotografování a filmování v jeskyni musí být v souladu s "Pravidly pro filmování a fotografování v Medvědí jeskyni".

 4. Osoby pod vlivem alkoholu a omamných látek nebudou do jeskyně vpuštěny.
 5. Osobám, které navštíví jeskyni, není dovoleno:

 • vodit psy a jiná zvířata,
 • dotýkat se výzdoby výtokového kamene, kostí a bahenního kamene, poškozovat další prvky jeskynního ekosystému,

 • odnášet skalní prvky a paleontologické nálezy,
 • odhazovat odpadky, kouřit a jinak znečišťovat jeskyni,
 • konzumovat jídlo a pití,

 • hlučné chování,
 • dotýkat se elektrických kabelů a přístrojů,
 • poškozovat technické vybavení,
 • překračovat chodníky a zábrany, vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem.

Kropenová výzdoba Medvědí jeskyně je pod zvláštní ochranou.

 Poškození kapkovité výzdoby je trestné.

MEDVĚDÍ JESKYNĚ JE MIMOŘÁDNĚ CITLIVÝM A CENNÝM EKOSYSTÉMEM A PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU.

RESPEKTUJTE PROSÍM NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD A POMOZTE JI CHRÁNIT, ABY JEJÍ KRÁSU MOHLI OBDIVOVAT I OSTATNÍ.

PODMÍNKY REZERVACE A PRODEJE VSTUPENEK DO MEDVĚDÍ JESKYNĚ V KLETNĚ

PODMÍNKY REZERVACE A PRODEJE VSTUPENEK DO MEDVĚDÍ JESKYNĚ V KLETNĚ


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Cílem těchto pravidel je stanovit zásady prodeje a rezervace vstupenek do Jeskyně medvědů v Kletně, dále jen "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o., dále jen "SPA", a podmínky jejich převzetí kupujícím.

II. NÁKUP VSTUPENEK do Medvědí jeskyně v Kletně je možný:

 1. prostřednictvím internetového prodejního systému na webových stránkách jaskinianiedzwiedzia.pl;

 2. v pokladně Medvědí jeskyně v Kletně.

III. NÁKUP VSTUPENEK NA POKLADNĚ

 1. Vstupenky lze zakoupit v pokladně Medvědí jeskyně nejpozději 10 minut před plánovaným vstupem, pokud jsou volná místa.

IV. NÁKUP VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO PRODEJNÍHO SYSTÉMU

 1. Nákup vstupenek prostřednictvím internetového prodejního systému, dále jen e-vstupenky, se provádí na internetových stránkách jaskinianiedzwiedzia.pl.
 2. Internetový prodejní systém umožňuje nákup maximálně 15 vstupenek pro jednotlivé zákazníky.
 3. Vyřízení objednávky vyžaduje dokončení celého nákupního postupu ze strany kupujícího, tj:
 • Vyplnění formuláře Zákazníka, tj. poskytnutí pravdivých osobních údajů Zákazníka spolu s informací o přání obdržet fakturu s DPH.
 • Výběr data, množství a typu vstupenek.
 • Shrnutí všech údajů a přijetí obchodních podmínek.
 • Provedení platby za zakoupené vstupenky.
 • Přijetí elektronické jízdenky v elektronické podobě a její vytištění.
 • Zákazník může kdykoli zkontrolovat stav své objednávky po přihlášení na webové stránce jaskinianiedzwiedzia.pl.
 1. Podmínkou prodeje e-jízdenek je uhrazení objednávky, tj. připsání převodu do 1 hodiny od zadání objednávky. Objednávka, která nebude uhrazena (rezervována) ve výše uvedené lhůtě, bude zrušena. Nezaplacené rezervace se automaticky vracejí do prodeje.

 2. Ceny vstupenek jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH.

 3. SPA nenese odpovědnost za následky uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů v objednávkovém formuláři nebo za případné zásahy do přenosu dat během nákupu.

 4. Objednávku lze zrušit pouze nejpozději 1 den před datem konání zájezdu. Pouze 1 den před datem zájezdu e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 5. V případě stornování elektronické vstupenky bude účtován transakční poplatek ve výši 10 % z hodnoty objednávky.

 6. Se vstupenkami je nutné se dostavit o 10 minut dříve.

 7. Osobám, které se dostaví na prohlídku pozdě, negarantujeme vstup.

 V. REZERVACE VSTUPENEK

 1. K dispozici jsou následující formy rezervace vstupenek do Medvědí jeskyně:

  - ELEKTRONICKY - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;

  - TELEFONICKY - na čísle +48 74 8141 250 (pouze pro jednotlivce);

 2. INDIVIDUÁLNÍ OSOBY si mohou objednat vstupenky TELEFONICKY nebo ELEKTRONICKY prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách - jaskinianiedzwiedzia.pl.

 3. ORGANIZOVANÉ SKUPINY (nad 15 osob) si mohou rezervovat vstupenky ELEKTRONICKY prostřednictvím skupinového rezervačního formuláře na webových stránkách. Předběžné rezervace lze provést telefonicky, ale musí být potvrzeny prostřednictvím rezervačního formuláře.

 4. Po vyhodnocení možnosti rezervace zašlou Lázně "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o. objednavateli potvrzení o přijetí rezervace a v případě organizovaných skupin OBJEDNACÍ FORMULÁŘ pro rezervaci vstupenek nebo oznámí její odmítnutí.

 5. Potvrzení o přijetí rezervace a v případě organizovaných skupin zaslání zpět podepsaného Objednávkového formuláře-smlouvy o rezervaci vstupenek je dokladem o uzavření smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu. Po potvrzení rezervace se SPA zavazuje vydat objednateli prodané vstupenky na konkrétní datum a čas a v počtu uvedeném v potvrzení rezervace a objednatel se zavazuje zaplatit za vstupenky příslušnou částku.

 6. Rezervované vstupenky musí být zakoupeny v pokladně jeskyně nejpozději 15 minut před plánovaným vstupem, a to po předložení dokladu potvrzujícího rezervaci (např. e-mail), jinak budou vstupenky uvolněny do volného prodeje.

 7. Nedostaví-li se držitel vstupenky ve stanovený čas ke vstupu, vstupenka propadá.
 8. V případě zrušení rezervace vstupenek nejpozději dva týdny před rezervovaným termínem vstupu je kupující zproštěn povinnosti vstupenky uhradit.

 9. V případě zrušení rezervace vstupenek ve lhůtě kratší než dva týdny nebo nedostavení se na stanovený termín bude objednavateli účtována částka rovnající se součinu běžné ceny vstupenky a počtu nevyužitých vstupenek.

 VI. Práva a povinnosti stran

 1. V případě rozhodnutí dozorčího orgánu jeskyně o omezení pohybu turistů nebo dočasném vyloučení jeskyně z návštěvy je SPA povinna oznámit objednavateli nemožnost návštěvy jeskyně nejméně dva týdny před plánovaným termínem návštěvy, nikoli však

 2. Žádná ze stran nenese vůči druhé straně odpovědnost v případě nesplnění smlouvy v důsledku okolností vyšší moci, nahodilých událostí nebo jiných okolností, kterým nebylo možné zabránit.
 3. V případě opožděného vstupu do potvrzených časů SPA neposkytuje klientovi možnost vstupu v jiných časech.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že SPA může zpracovávat jeho osobní údaje pro tyto účely: marketing v souvislosti s prodejem vstupenek, statistiky, prodej a propagační účely.
 5. Nárok na slevu při nákupu vstupenek mají např:
  děti a studenti;
  studenti do 26 let
  osoby se zdravotním postižením (průkaz), opatrovníci osob na invalidním vozíku.
  Na vstup zdarma mají nárok:
  děti do 3 let v doprovodu dospělých - zdarma.
  opatrovníci školních výletních skupin (1/14 osob).

 VII. Závěrečná ustanovení.

 1. Ve věcech neupravených tímto řádem se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
  Tento řád nabývá účinnosti dne 30. 6. 2015 a je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu.

Pravidla a předpisy pro natáčení a fotografování 

Pravidla a předpisy pro natáčení a fotografování návštěvníků na turistické trase v Medvědí jeskyni v Kletně


 1. Fotografování a filmování během návštěvy turistické trasy v Medvědí jeskyni v Kletně je možné pouze po zakoupení speciálních vstupenek dle ceníku Parku aktivit "Jaskinia Niedźwiedzia" s.r.o.
 2. Osoba, která si zakoupila výše uvedenou vstupenku (samolepku), by ji měla umístit na viditelné místo pro personál a průvodce. 3. Vstupenka musí být označena nálepkou.

 3. Natáčení videa je možné pouze digitálními kamerami (bez přídavného zdroje světla) bez použití stativů.

 4. Fotografování je možné digitálními fotoaparáty, chytrými telefony, s možností použití vestavěného blesku, bez stativu, bez selfie tyče nebo jiných podobných pomůcek.

 5. Fotografování a filmování je možné pouze v souladu se všemi požadavky návštěvního řádu.

 6. Osoba, která fotografuje nebo filmuje, se nesmí oddělit od skupiny návštěvníků; stejně jako ostatní členové prohlídkové skupiny se řídí pokyny průvodce, který skupinu vede (fotografování nebo filmování nesmí ovlivňovat tempo skupiny, o kterém rozhoduje průvodce).

 7. Zakoupení vstupenky pro fotografování a filmování je důkazem, že se návštěvník seznámil s výše uvedenými pravidly a souhlasí s nimi.

 8. Nedodržení pravidel fotografování nebo filmování má za následek ztrátu práva fotografovat a filmovat a může být důvodem k tomu, aby průvodce skupiny zavolal bezpečnostní službu.

  Předseda správní rady

                                                                                    Park aktivit Stroński "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" sp. z o.o.

   

   

  Výše uvedená pravidla schválená Regionálním ochráncem přírody ve Vratislavi tvoří dodatek k "Návštěvnímu řádu Medvědí jeskyně v Kletně".

Regulamin użytkowania
Jaskini Niedźwiedziej

Zapoznaj się z regulaminem użytkowania Jaskini Niedźwiedziej

Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej


 1. Regulamin turystycznego użytkowania
  Jaskini Niedźwiedziej
  położonej w rezerwacie przyrody
  "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie.

   
  I. Postanowienia ogólne
  § 1.
  1. Regionalny Dyrektor, w porozumieniu z Nadleśnictwem, zezwala Gminie Stronie Śląskie na użytkowanie turystyczne Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwaną dalej "jaskinią", położonej w rezerwacie przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", na terenie stanowiącym w większości własność Skarbu Państwa i będącym w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz w części na terenie będącym własnością Gminy Stronie Śląskie.
  2. Zezwala się użytkownikowi na organizację ruchu turystycznego w wydzielonej części środkowego poziomu jaskini, określonej w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
  3. Zezwala się na ruch pojazdów należących do użytkownika, po drodze leśnej prowadzącej od granicy rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" do wejścia do jaskini, związany z obsługą turystyczną jaskini.
  II. Postanowienia szczególne
  § 2. Warunki szczegółowe użytkowania Jaskini Niedźwiedziej:
  1. Ruch turystyczny w jaskini może być organizowany przez użytkownika wyłącznie w wyznaczonej jej części. Zwiedzający Jaskinię Niedźwiedzią mogą wykonywać zdjęcia i filmować jaskinię (niekomercyjnie) na trasie turystycznej, pod warunkiem, że zdjęcia fotograficzne wykonywane będą za pomocą aparatów tradycyjnych i cyfrowych (z możliwością korzystania z wbudowanego flesza) bez statywu a filmowanie wykonywane będzie za pomocą kamer cyfrowych, bez dodatkowego źródła światła i bez statywu.
  2. W celu zachowania naturalnych warunków środowiska jaskini wyłącza się ją z eksploatacji turystycznej na okres dwóch miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w okresie zimowym. Przerwa w ruchu turystycznym może być wykorzystana na prace konserwacyjne, trwające jednak nie dłużej niż jeden miesiąc.
  3. Przez okres co najmniej jednego miesiąca jaskinia pozostaje zamknięta i zaplombowana. W tym okresie jaskinia może być udostępniona jedynie do przeprowadzenia badań monitoringu środowiska, zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do każdorazowego plombowania jaskini po zakończeniu badań i ponoszą odpowiedzialność za stan jaskini w trakcie prowadzenia badań.
  4. Na wniosek użytkownika organ nadzorujący może dopuścić do ruchu turystycznego w trakcie wyłączenia jaskini z użytkowania turystycznego, jednakże na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, wyznaczając równocześnie nowy termin wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego.
   Jaskinia jest udostępniona przez sześć dni w tygodniu. Dzienny dopuszczalny czas udostępnienia jaskini dla turystów wynosi 8 godzin 30 minut.
   Maksymalna liczebność grupy turystycznej wynosi 15 osób (z wyłączeniem dzieci do 3 lat), dzienny limit zwiedzających wynosi w dni powszednie 360 osób, w soboty i dni wolne od pracy 450 osób. Dopuszczalna roczna liczba zwiedzających nie może być wyższa niż 87 tysięcy osób.
  5. Na trasie turystycznej w jaskini mogą przebywać jednocześnie najwyżej trzy grupy zwiedzających, wprowadzane w odstępach co najmniej 20 minutowych w dni powszednie i 15 minutowych w soboty i dni wolne od pracy.
  6. W dniach przeznaczonych do zwiedzania użytkownik zobowiązany jest do dokonywania z udziałem przewodnika przejść kontrolnych przed i po zakończeniu ruchu turystycznego w celu oceny stanu przyrodniczego jaskini i bezpieczeństwa dla zwiedzających. Poranne przejście kontrolne musi się zakończyć przed wprowadzeniem pierwszej grupy zwiedzających.
  7. Obsługę turystyczną w jaskini wykonują wyłącznie przeszkoleni przewodnicy znający zagadnienia dotyczące jaskini.
  8. Wejścia do jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, a także wszelkie wejścia poza trasę turystyczną wyznaczoną przebiegiem chodnika, wymagają pisemnego zezwolenia organu nadzorującego. Posiadający zezwolenie odpowiadają w czasie wejścia za:

   a) szatę naciekową i wszelkie urządzenia znajdujące się w jaskini,
   b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
   c) porządek w obiekcie.

   Powyższe wejścia powinny być zgłoszone użytkownikowi jaskini najpóźniej na dwa dni przed ich terminem i odnotowane w książce wejść do jaskini.
   Zapis nie dotyczy fotografowania i filmowania przez media użytkowanej części jaskini, w dniach i godzinach, w których prowadzony jest ruch turystyczny.
  9. W przypadku występującego zagrożenia dla walorów przyrodniczych jaskini wynikającego z pomiarów prowadzonych w trakcie monitoringu lub zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających organ nadzorujący rezerwat może:

   a) wydłużyć okres wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego,
   b) skrócić dzienny czas zwiedzania, zwiększyć czasowe odstępy między grupami, zmniejszyć maksymalną liczbę osób w grupie oraz obniżyć dopuszczalną roczną liczbę zwiedzających,
   c) wyłączyć okresowo fragmenty jaskini ze zwiedzania,
   d) wyłączyć okresowo ze zwiedzania całą jaskinię,
   e) zmniejszyć ilość dni w tygodniu udostępnionych do zwiedzania.

  10. Organ nadzorujący w oparciu o wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w § 5, dokonuje okresowych ocen stanu przyrodniczego jaskini oraz sposobu jej użytkowania. 
   Dla zachowania stabilności mikroklimatu oraz przeciwdziałania rozwojowi glonów czas oświetlenia jaskini powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
   Dla zachowania właściwych warunków mikroklimatycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku każdorazowego zamykania systemu drzwi izolujących jaskinię od czynników zewnętrznych.

   Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia:
   a) ewidencji ruchu turystycznego (w systemie jednodniowym),
   b) ewidencji dyżurów przewodnickich,
   c) książki wejść turystycznych uwzględniającej godziny wejścia, liczbę osób w grupie, nadzwyczajne wydarzenia zaistniałe w trakcie zwiedzania, przeprowadzone  przejścia kontrolne,
   d) książki wejść poza turystycznych uwzględniającej godziny wejścia i wyjścia, wykaz osób wchodzących, osobę odpowiedzialną, cel i efekt wejścia oraz inne uwagi,
   e) książki kontroli obiektu,
   f) książki uszkodzeń szaty naciekowej i innych elementów środowiska przyrodniczego jaskini.
   
  § 3. Obowiązki użytkownika Jaskini Niedźwiedziej.
   
  Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. pełnej ochrony użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uzgadniania z organem nadzorującym rezerwat wszelkich działań (w tym gospodarczych) w użytkowanej części jaskini i użytkowanej przez gminę części rezerwatu,
  3. wykonywania wszelkich zaleceń organu nadzorującego, związanych z ochroną użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu, w związku z ich turystycznym udostępnieniem,
  4. udostępniania jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, podmiotom lub osobom posiadających pisemne zezwolenie Regionalnego Dyrektora,
  5. udzielania pomocy organizacyjnej wykonującym badania naukowe prowadzone w jaskini i na terenie rezerwatu, grupom prowadzącym działalność speleologiczną w jaskini i w rezerwacie oraz współdziałania przy współpracy naukowej i dydaktycznej związanej z propagowaniem ochrony środowiska krasowego jaskini, bez nakładów finansowych,
  6. dbania o wysoki poziom merytoryczny przy prezentacji walorów jaskini, w tym usług przewodnickich,
  7. dbania o właściwy wystrój i estetykę ekspozycji muzealnej w pawilonie i w użytkowanej części jaskini,
  8. prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej (w tym węzła sanitarnego dla zwiedzających) i eksploatacji urządzeń technicznych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz utrzymanie czystości i porządku na użytkowanym terenie,
  9. zapewnienia stałej kontroli środowiska przyrodniczego w użytkowanej części jaskini i jej otoczeniu przez prowadzenie monitoringu,
  10. wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w punkcie 9. użytkownik przekazuje w formie elektronicznej Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody raz na miesiąc.
  § 4. Odpowiedzialność użytkownika Jaskini Niedźwiedziej

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zasobów, tworów i składników przyrody (m.in. szaty naciekowej) w udostępnionej części jaskini oraz użytkowanej części rezerwatu,
  2. niedostosowanie organizacji ruchu turystycznego w jaskini do warunków określonych w niniejszym porozumieniu,
  3. bezpieczeństwo osób przebywających w Jaskini Niedźwiedziej w ramach zorganizowanego ruchu turystycznego w wydzielonej części jaskini.
  § 5.
  1. Użytkownik pokrywa wszystkie koszty związane z turystycznym udostępnieniem jaskini do ruchu turystycznego, a także koszty związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego w jaskini i jej otoczenia oraz wykonywaniem okresowych ekspertyz.
  2. Szczegółowy zakres monitoringu i ekspertyz zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia. Zakres monitoringu i ekspertyz może zostać zmodyfikowany w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorujący takiej potrzeby związanej z ochroną jaskini.
   
  § 6.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych porozumieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym użytkowaniem jaskini sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, wykonujący zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ochrony przyrody.

Medvědí jeskyně v Kletně je součástí společnosti: Stroński ParkActivity "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. se sídlem Stronie Śląskie, ul. Kosciuszko 20a.