Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE 20 kV

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
POBIERZ - PDF

 

DZO.291.2.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1.Zamawiający: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego 20 kV dla zasilania ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego

 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza elektroenergetycznego 20 k V dla zasilania w energię elektryczną ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego na działce nr 170 przy ul. Kościuszki 20A w Stroniu Śląskim zgodnie z projektem budowlanym.

3. Terminy i warunki  realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2019 r.

Gwarancja: 5 lat od terminu odbioru robót.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.1.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w Projekcie budowlanym.

4.2.  Wymagana będzie należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.3.  Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzone podczas wykonywania przez niego przedmiotu zamówienia.

4.4.  Wykonawca wykona wszelkie niezbędne próby, badania, pomiary i odbiory niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie powstałego obiektu.

4.5.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

 • prowadzenie prac zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, postanowieniami i pozwoleniami,
 • organizacja i zagospodarowanie miejsca (terenu ) wykonywania prac,
 • dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
 • zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
 • posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych.
 • stosowne oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
 • zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
 • zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
 • kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów i dokumentów niezbędnych przy odbiorze,
 • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

 5. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Wc = cena min. / cena ofer. x 100 pkt

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1 . Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, pismem czytelnym.

7.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7.3. Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

8. Warunki płatności:

W terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej FV oraz odbioru robót potwierdzonego protokolarnie.

9. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a
do dnia 29.11.2019 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres zamawiającego: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sala Konferencyjna SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a,
57-550 Stronie Śląskie w dniu 29.11.2019 o godz. 12.10

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie
w terminie do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

 14. Załączniki do zapytania ofertowego: