Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytanie ofertowe OOŚ Mastodont

Unieważnienie zapytania oferetowego

 

Stronie Śląskie, dnia 2016-12-20

Znak sprawy DZO_JN.291.2.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

 Opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000, dla zadania pn.:

„Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – partie Mastodonta wraz z infrastrukturą turystyczną tj. ścieżką komunikacyjną do wejścia i wyjścia z trasy
oraz rozbudową pawilonu obsługi ruchu turystycznego”

na terenie działek nr ew. 304/2, 2/5, 1/28, AM-4 obręb Stronie Lasy, Gmina Stronie Śląskie.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000, dla zadania pn.: „Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – partie Mastodonta wraz z infrastrukturą turystyczną tj. ścieżką komunikacyjną do wejścia i wyjścia z trasy oraz rozbudową pawilonu obsługi ruchu turystycznego” na terenie działek nr ew. 304/2, 2/5, 1/28, AM-4 obręb Stronie Lasy, Gmina Stronie Śląskie.

Celem opracowania jest oszacowanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jak również wskazanie sposobów zminimalizowania negatywnych skutków przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, w tym obszary NATURA 2000.

Zakres raportu musi być zgodny z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.) oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o którym mowa poniżej, - wykonawca będzie zobowiązany do poprawy opracowanego dokumentu według uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem WPN.43.92.2016.RK.2 z dnia 11 lipca 2016 r. nałożyła obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (postanowienie dostępne w siedzibie zamawiającego).

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ust 1 z wyjątkiem pkt 3, 10-10, 12 i 15 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:

 1. Określenie oddziaływania przedsięwzięci na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji, na etapie jego realizacji i eksploatacji, na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt stanowiące przedmioty ochrony wymienionego obszaru Natura 2000, uwzględniając skumulowane oddziaływanie planowanego zamierzenia z innymi istniejącymi elementami zagospodarowania turystycznego w obrębie i w sąsiedztwie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (w szczególności z funkcjonującą trasą turystyczną udostępniającą środkowe piętro jaskini) oraz wpływ na integralność ww. obszaru;
 2. W przypadku wykazania znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, powinien on zawierać dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz uzasadnienie nadrzędnego interesu publicznego przemawiającego za realizacją przedsięwzięcia.

Raport należy opracować zgodnie z przekazaną w wersji elektronicznej Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Studium Wykonalności Zamierzenia Inwestycyjnego pn. „Budowa szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej - Partie Mastodonta”.

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania i opracowania wszelkich niezbędnych załączników do raportu, za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów.

Wykonawca będzie zobowiązany również do poprawy opracowanych dokumentów według uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 1. Terminy i warunki realizacji zamówienia:

      3.1. Warunki dotyczące zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w Raporcie według uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, w zakresie prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
  12 miesięcy.
 3. W ofercie należy podać cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

      3.2. Termin realizacji zamówienia:

          Wykonanie przedmiotu zamówienia – 6 miesiące od daty podpisania umowy. 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wiedza i doświadczenie - za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej trzech usług wykonania opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Załącznik
  nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Potencjał techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa – za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie.
 3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia – za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wskazanie przez Wykonawcę osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie.
 5. Zapytania, wnioski, zawiadomienia, informacje związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował kryteriami — cena oferty: 100%

 

 1. Opis sposobu obliczenia kryterium ceny i jakości:

 

Kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów — 100.

Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

CO =

Najniższa cena oferty brutto

x 100 pkt.

Cena oferty badanej brutto

CO — Cena oferty — będzie oceniana punktowo w skali 0 — 100 punktów

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

7.1 . Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, pismem czytelnym.

7.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7.3. Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

 1. Warunki płatności:

8.1. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek Wykonawcy po przyjęciu Raportu
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu bez uwag.

8.2. Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę.

 1. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w dziale Księgowości SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a do dnia 16.01.2017 r. do godz. 1200 lub przesłać na adres zamawiającego: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie.

      10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sala Konferencyjna SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie w dniu 16.01.2017 r. o godz. 12.10

     11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia (załącznik nr 4) zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

    12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

    13. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

  14. Załączniki do zapytania ofertowego: