Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na: budowie szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta

Znak sprawy DZO_JN.291.01.2015

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na: budowie szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta z dnia 16.09.2015 r.

 

 

Stronie Śląskie, dnia 2015-09-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,
  ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie
  zaprasza do złożenia ofert na:

Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na: budowie szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta.

 1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na: budowie szlaku turystycznego w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta, zawierające m.in. następujący zakres:

 1. Przedmiot i zakres projektu
 2. Charakterystyka projektu
 3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego
 4. Identyfikacja problemów społecznych i środowiskowych regionu
 5. Logika interwencji w aspekcie źródła finansowania
 6. Komplementarność projektu z innymi działaniami/programami
 7. Analiza instytucjonalna
 8. Analiza techniczna projektu
  *Stan istniejący:
     - jaskinia: dokumentacja techniczna i przyrodnicza, w tym m.in.: dokumentacja geodezyjna, model fotogrametryczny, morfologia jaskini, inwentaryzacja górnicza jaskini;
     - otoczenie jaskini.
  *Zdefiniowanie niezbędnych badań (m.in. według wytycznych RDOŚ)
  *Założenia do projektu
  *Opis projektowanego przedsięwzięcia
 9. Analiza finansowa
 10. Analiza ekonomiczna
 11. Analiza wrażliwości i ryzyka
 12. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko
 13. Wnioski z przeprowadzonych analiz – podsumowanie

 

 1. Terminy i warunki realizacji zamówienia:

3.1. Warunki dotyczące zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w Studium Wykonalności, których realizacja będzie wymagana na etapie wyboru źródła dofinansowania oraz interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Studium Wykonalności oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, w zakresie prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 miesięcy.

3.2. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2016 r.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentu o podobnym charakterze. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

 

 1. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

cena ofertowa - 100 %, (100% = 100 pkt)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

-   Wg kryterium cena:

                                       cena min.

                              Wc = ---------------------- x 100 pkt,            ......................................................                  

                                       cena ofer.                        

 1. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w języku polskim, pismem czytelnym.

7.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7.3. Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

 

 1. Warunki płatności:

8.1. Rozliczenie za usługę odbędzie się fakturą, wystawioną po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

8.2. Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności za wystawioną fakturę. 

 1. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w dziale Księgowości SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a do dnia 25.09.2015 r. do godz. 1200 lub  przesłać na adres zamawiającego: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie
   
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Sala Konferencyjna SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie w dniu 25.09.2015 o godz. 12.10
   
 3. Informacje dotyczące zawierania umowy: Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
   
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
  Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
   
 5. Załączniki do zapytania ofertowego:
  - załącznik – wzór oferty

 

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

POBIERZ:

1. Zaproszenie do złożenia ofert - PDF

2.  Formularz oferty