Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Zapytanie ofertowe - 3.3.4 Wniosek aplikacyjny

ue (full)

DZO.291.02.2016

Stronie Śląskie, dnia 19.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1. Zamawiający Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20a,
  57-550 Stronie Śląskie
  zaprasza do złożenia ofert na: 
 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Sporządzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod roboczym tytułem „Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej w Stroniu Śląskim” wraz ze studium wykonalności, jako niezbędnego załącznika do wniosku składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego w dalszej części RPO WD), Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW.
 3. Wniosek i studium powinny zostać opracowane zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – Gminy Wałbrzych, dostępnymi na stronie internetowej: rpo.dolnyslask.pl i www.ipaw.walbrzych.eu, w szczególności z Regulaminem konkursu i Instrukcją wypełniania wniosku.
 4. Terminy i warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do dnia 22.04.2016 r.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę stałego kontaktu (telefoniczny, poczta elektroniczna) z przedstawicielami Zamawiającego, w celu monitorowania postępu prac nad opracowaniem wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności oraz uzgadniania niezbędnych kwestii będących przedmiotem opracowania.

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
 2. Warunki płatności:

Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i przedmiotu zamówienia w dwóch transzach:

 • 80% łącznej ceny brutto przedstawionej w ofercie – po przekazaniu dokumentacji na podstawie protokołu odbioru,
 • 20% łącznej ceny brutto przedstawionej w ofercie – po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 1. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

Listownie na adres Zamawiającego, mailem na adres: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl w terminie do 26.02.2015 r. godz. 1200

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. (sala konferencyjna), ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie –26 lutego 2015 r. godz. 12.15

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  W terminie 7 dni od otwarcia i wyboru ofert
    
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Bogdan Birówka; 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

POBIERZ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO