Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Wędkowanie

REGULAMIN

AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
NA WODACH ZBIORNIKA W STAREJ MORAWIE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujący na wodach Zbiornika w Starej Morawie.
 2. Nadzór i opiekę nad łowiskiem Zbiornika w Starej Morawie sprawują: Miejsko-Gminne Koło PZW Nr 23 w Stroniu Śląskim oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
 3. Wędkowanie ma odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem,
  z wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia, gdy wędkowanie dozwolone jest od wschodu słońca do godz. 10.00.
 5. Prawo do wędkowania na wodach zbiornika mają osoby, które posiadają aktualną kartę wędkarską i wykupiony bilet wstępu upoważniający do wędkowania.
 6. Wędkarze do wędkowania mają prawo używać tylko jednej wędki.
 7. Wędkujący obowiązkowo powinien posiadać siatkę do przetrzymywania ryb, podbierak, wypychacz do wyczepiania haczyków.
 8. W czasie wędkowania wędkarz powinien posiadać przy sobie: kartę wędkarską i bilet wstępu uprawniający do wędkowania.
 9. Dokumenty wymienione w ust.8 należy okazywać na żądanie osób do tego upoważnionych oraz osób wyznaczonych przez Koło Wędkarskie w Stroniu Śląskim i upoważnione przez Burmistrza Stronia Śląskiego.
 10. Wędkujący na żądanie kontrolującego, musi okazać złowione ryby oraz używany do połowu sprzęt.
 11. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, kontrolujący ma prawo do sprawdzenia środków transportu używanego przez wędkującego.
 12. Do wędkowania wolno używać przynęty zwierzęcej i sztucznej.
 13. W przypadku przynęt zwierzęcych można stosować tylko takie, które nie podlegają szczególnej ochronie wynikającej z obowiązujących krajowych przepisów.
 14. Bezwzględny zakaz stosowania przynęty żywej (tzw. żywca).
 15. Zakaz wędkowania ze środków pływających.
 16. Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas połowu będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
 17. Złowione ryby winne być przechowywane w odpowiednich siatkach do tego przeznaczonych.
 18. Wędkarzom można łowić ryby i raki tylko poza okresem ochronnym, posiadające odpowiedni wymiar ochronny i w ilościach ustalonych limitem.
 19. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia zajmowanego stanowiska w przypadku rozgrywania na tym łowisku zawodów sportowych.
 20. Uczestników zawodów sportowych obowiązują przepisy ustalone w oparciu o Regulamin Wędkarski Zawodów Sportowych.
 21. Wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura zachowania, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz uprzejmość w stosunku do kontrolujących i kolegów.
 22. Do obowiązku wędkarza należy, po zakończeniu wędkowania, posprzątać swoje stanowisko.
 23. W przypadku zauważenia jakichkolwiek przejawów kłusownictwa, bądź niestosownego zachowania się na łowisku wędkarz ma obowiązek powiadomienia odpowiednich instytucji.
 24. Obowiązują okresy ochronne ryb dla poszczególnych gatunków zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 25. Obowiązują następujące wymiary ochronne:
  • szczupak - 60 cm
  • sandacz - 60 cm
  • sum - 80 cm
  • pstrąg potokowy - 35 cm
  • okoń - 18 cm
  • płoć - 25 cm
  • leszcz - 35 cm
  • lin - 30 cm
  • karp - 40 cm
  • karaś - 25 cm
  • jaź - 25 cm
 26. Obowiązują następujące dzienne limity ilościowe:

I grupa (łącznie 1 szt.):

 1. szczupak - 1 szt.
 2. sandacz - 1 szt.
 3. sum - 1 szt.
 4. pstrąg potokowy - 1 szt.

II grupa (łącznie 10 szt.):

 1. okoń - 10 szt.
 2. płoć - 10 szt.
 3. leszcz - 10 szt.
 4. lin - 3 szt.
 5. karaś - 5 szt.
 6. karp - 1 szt.
 7. jaź - 10 szt.
 8. pozostałe zgodnie z Ustawą o Rybołówstwie Śródlądowym

 

27. Cena biletu wstępu upoważniającego do wędkowania na Zbiorniku w Starej Morawie:

a/ w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, od wschodu słońca do godz. 10.00:

1 dzień   –   10 złotych

3 dni      –   25 złotych

7 dni      –   40 złotych

b/ w pozostałych miesiącach:

1 dzień   –   15 złotych

3 dni      –   30 złotych

7 dni      –   55 złotych

c/ Członkom Miejsko – Gminnego Koła PZW nr 23 w Stroniu Śląskim przysługuje 50 % rabat.

28. Bezwzględny zakaz zabierania z łowiska AMURA i TOŁPYGI.

29. Miejsce sprzedaży biletów wstępu uprawniających do wędkowania:

 • Strońskie Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie,
 • Zbiornik w Starej Morawie.

30. Osoby naruszające obowiązujący regulamin poniosą odpowiedzialność karną (grzywna, Sąd Grodzki), administracyjną (przepadek sprzętu, zakaz wędkowania na Zbiorniku w Starej Morawie) i cywilną (pokrycie poniesionej szkody).

31. Zarząd Miejsko – Gminnego Koła PZW nr 23 w Stroniu Śląskim oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” z o.o. zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

32. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 01 marca 2016 r.