Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

PRZETARG - ZAKUP I DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIA HOTELU

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Część I i Część II

Informacja o unieważnieniu części III zamówienia

Informacja o odrzuceniu oferty

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 14.02.2020 r.

 

Stronie Śląskie, 2020-02-06

DZO.290.2.2020

 

ZARZĄD STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.

Ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie

NIP: PL 881-14-86-555    REGON: 021568307     KRS: 0000390349
tel. 748 141 604 fax 748 142 909 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OGŁASZA NA DZIEŃ 14.02.2020 r. GODZ. 10.15

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY- OFERTOWY

"Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu”
w ramach inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - ETAP II – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOTELU”

Termin realizacji:   do 10.04.2020 r.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 20a lub pocztą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem:

 

"PRZETARG - „Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu”
- nie otwierać przed 14.02.2020 r. godz. 10.15".

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 14.02.2020 r.  godz. 10.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: dnia 14.02.2020 r.  godz. 10.15.

 

INFORMACJE I WYJANIENIA

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki do SIWZ:

 

INNE DOKUMENTY: