Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Przetarg - WYPOSAŻENIE HOTELU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część IV

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu dot. części I, części II i części III 

 

Stronie Śląskie, 2020-01-17

DZO.290.1.2020

 

UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 31.01.2020 R. GODZ. 10.00
(szczegóły poniżej w sekcji Inforrmacje i wyjaśnienia)

 

ZARZĄD STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.

Ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie

NIP: PL 881-14-86-555    REGON: 021568307     KRS: 0000390349
tel. 748 141 604 fax 748 142 909 e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

 

OGŁASZA NA DZIEŃ 27.01.2020 r. GODZ. 10.15

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY- OFERTOWY

„Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu, w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim -
ETAP II – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOTELU”

 

Termin realizacji:   do 31.03.2020 r.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 20a lub pocztą elektroniczną.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem:

 

"PRZETARG - „Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu”
- nie otwierać przed 27.01.2020 r. godz. 10.15".
- nie otwierać przed 31.01.2020 r. godz. 10.15".

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 27.01.2020 r.  31.01.2020 r. godz. 10.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim – Bogdan Birówka tel. 501 67 45 22, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
dnia 27.01.2020 r.  31.01.2020 r.  godz. 10.15.

 

INFORMACJE I WYJANIENIA

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie przetargu (1,5 MB, .pdf)
  2. SIWZ (1,1 MB, .pdf)

Załączniki do SIWZ: