Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

PRACA

Zarząd SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.

z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 a; 57-550 Stronie Śląskie

ogłasza nabór na następujące wolne stanowiska pracy:

 
 1. MANAGER / KIEROWNIK HOTELU = pobierz ogłoszenie
 2. SZEF KUCHNI = pobierz ogłoszenie
 3. KUCHARZ = pobierz ogłoszenie
 4. POMOCNIKA KUCHARZA = pobierz ogłoszenie
 5. KELNER / KELNERKA = pobierz ogłoszenie
 6. BARMAN W PUBIE z obsługą kręgielni = pobierz ogłoszenie
 7. RECEPCJONISTA = pobierz ogłoszenie
 8. KONSERWATOR = pobierz ogłoszenie
 9. POKOJOWA ŁAZIENNA = pobierz ogłoszenie
  

WYMAGANE DOKUMENTY NA WW STANOWISKA PRACY:
(ogłoszenie o naborze oraz załączniki do wniosku aplikacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.jaskinianiedzwiedzia.pl w zakładce Praca oraz w Recepcji, w siedzibie spółki: ul. Kościuszki 20a)

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie
 3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na danym stanowisku, dotychczasowe zatrudnienie
 5. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Załącznik nr 1 (pobierz).
 7. Oświadczenie kandydata do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowiska pracy - Załącznik nr 2 (pobierz).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) - Załącznik nr 3 (pobierz).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO 5 CZERWCA 2020 R.

 

Wymagane dokumenty (skany) i ewentualne zapytania można składać e-mailem na adres:
kadry@jaskinianiedzwiedzia.pl, złożyć osobiście w siedzibie firmy w RECEPCJI lub przesłać pocztą na adres: SPA „Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 20a; 57-550 Stronie Śląskie; telefon : 74 8141 604

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście w ciągu 14 dni po zakończeniu procedury naboru, po tym terminie zostaną one skasowane. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

 

Prezes Zarządu

SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o.

Renata Nowak