Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

PRACA - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu Spółki SPA Jaskinia Niedźwiedzia   Sp. z. o. o.  

ogłasza nabór na stanowisko: 

głównego księgowego

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie

2)      Spełnianie jednego z poniższych warunków:

  1. a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  2. b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  3. c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

3)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych.

4)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

5)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy kodeks spółek handlowych.

6)      Znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu spółek handlowych.

7)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

8)      Nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych,

2)      znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa,

3)      znajomość przepisów dotyczących prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

4)      doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego,

5)      biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych, płacowych,

6)      Znajomość bankowości elektronicznej,

7)      umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb

8)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

9)      samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność
w realizacji powierzonych zadań.

10)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

3.Warunki pracy i płacy

1)    Wymiar czasu pracy -  etat;  

2)      praca w siedzibie Spółki.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny i CV,

2)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż zawodowy,

3)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowe,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,

7)      wykaz złożonych dokumentów.

8)      Osoba, której w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia – przedstawia informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby bądź też pocztą tradycyjną, kierowaną do Działu Kadr ( II piętro krytej pływalni) SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z. o. o., 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20a
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w II etapach: I-szy etap polegający na analizie formalnej dokumentów oraz II -gi  - stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16.12.2020 r. godz. 12:00-15:00

Spółka zastrzega sobie zakończenie naboru bez rozstrzygnięcia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.jaskinianiedzwiedzia.pl w zakładce praca oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  Stronie Śląskie www.stronie.pl  

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Spółki Renata Nowak - tel. 501 674 521

 

POBIERZ TEKST OGŁOSZENIA (PDF)