Regulamin użytkowania Jaskini Niedźwiedziej

Regulamin turystycznego użytkowania
Jaskini Niedźwiedziej
położonej w rezerwacie przyrody
"Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie.

 
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Regionalny Dyrektor, w porozumieniu z Nadleśnictwem, zezwala Gminie Stronie Śląskie na użytkowanie turystyczne Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwaną dalej "jaskinią", położonej w rezerwacie przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia", na terenie stanowiącym w większości własność Skarbu Państwa i będącym w zarządzie Lasów Państwowych -Nadleśnictwo Lądek Zdrój oraz w części na terenie będącym własnością Gminy Stronie Śląskie.
 2. Zezwala się użytkownikowi na organizację ruchu turystycznego w wydzielonej części środkowego poziomu jaskini, określonej w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
 3. Zezwala się na ruch pojazdów należących do użytkownika, po drodze leśnej prowadzącej od granicy rezerwatu przyrody "Jaskinia Niedźwiedzia" do wejścia do jaskini, związany z obsługą turystyczną jaskini.
II. Postanowienia szczególne
§ 2. Warunki szczegółowe użytkowania Jaskini Niedźwiedziej:
 1. Ruch turystyczny w jaskini może być organizowany przez użytkownika wyłącznie w wyznaczonej jej części. Zwiedzający Jaskinię Niedźwiedzią mogą wykonywać zdjęcia i filmować jaskinię (niekomercyjnie) na trasie turystycznej, pod warunkiem, że zdjęcia fotograficzne wykonywane będą za pomocą aparatów tradycyjnych i cyfrowych (z możliwością korzystania z wbudowanego flesza) bez statywu a filmowanie wykonywane będzie za pomocą kamer cyfrowych, bez dodatkowego źródła światła i bez statywu.
 2. W celu zachowania naturalnych warunków środowiska jaskini wyłącza się ją z eksploatacji turystycznej na okres dwóch miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w okresie zimowym. Przerwa w ruchu turystycznym może być wykorzystana na prace konserwacyjne, trwające jednak nie dłużej niż jeden miesiąc.
 3. Przez okres co najmniej jednego miesiąca jaskinia pozostaje zamknięta i zaplombowana. W tym okresie jaskinia może być udostępniona jedynie do przeprowadzenia badań monitoringu środowiska, zgodnie z przedłożonym wcześniej harmonogramem. Osoby prowadzące badania zobowiązane są do każdorazowego plombowania jaskini po zakończeniu badań i ponoszą odpowiedzialność za stan jaskini w trakcie prowadzenia badań.
 4. Na wniosek użytkownika organ nadzorujący może dopuścić do ruchu turystycznego w trakcie wyłączenia jaskini z użytkowania turystycznego, jednakże na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, wyznaczając równocześnie nowy termin wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego.
  Jaskinia jest udostępniona przez sześć dni w tygodniu. Dzienny dopuszczalny czas udostępnienia jaskini dla turystów wynosi 8 godzin 30 minut.
  Maksymalna liczebność grupy turystycznej wynosi 15 osób (z wyłączeniem dzieci do 3 lat), dzienny limit zwiedzających wynosi w dni powszednie 360 osób, w soboty i dni wolne od pracy 450 osób. Dopuszczalna roczna liczba zwiedzających nie może być wyższa niż 87 tysięcy osób.
 5. Na trasie turystycznej w jaskini mogą przebywać jednocześnie najwyżej trzy grupy zwiedzających, wprowadzane w odstępach co najmniej 20 minutowych w dni powszednie i 15 minutowych w soboty i dni wolne od pracy.
 6. W dniach przeznaczonych do zwiedzania użytkownik zobowiązany jest do dokonywania z udziałem przewodnika przejść kontrolnych przed i po zakończeniu ruchu turystycznego w celu oceny stanu przyrodniczego jaskini i bezpieczeństwa dla zwiedzających. Poranne przejście kontrolne musi się zakończyć przed wprowadzeniem pierwszej grupy zwiedzających.
 7. Obsługę turystyczną w jaskini wykonują wyłącznie przeszkoleni przewodnicy znający zagadnienia dotyczące jaskini.
 8. Wejścia do jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, a także wszelkie wejścia poza trasę turystyczną wyznaczoną przebiegiem chodnika, wymagają pisemnego zezwolenia organu nadzorującego. Posiadający zezwolenie odpowiadają w czasie wejścia za:

  a) szatę naciekową i wszelkie urządzenia znajdujące się w jaskini,
  b) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
  c) porządek w obiekcie.

  Powyższe wejścia powinny być zgłoszone użytkownikowi jaskini najpóźniej na dwa dni przed ich terminem i odnotowane w książce wejść do jaskini.
  Zapis nie dotyczy fotografowania i filmowania przez media użytkowanej części jaskini, w dniach i godzinach, w których prowadzony jest ruch turystyczny.
 9. W przypadku występującego zagrożenia dla walorów przyrodniczych jaskini wynikającego z pomiarów prowadzonych w trakcie monitoringu lub zagrożenia bezpieczeństwa zwiedzających organ nadzorujący rezerwat może:

  a) wydłużyć okres wyłączenia jaskini z ruchu turystycznego,
  b) skrócić dzienny czas zwiedzania, zwiększyć czasowe odstępy między grupami, zmniejszyć maksymalną liczbę osób w grupie oraz obniżyć dopuszczalną roczną liczbę zwiedzających,
  c) wyłączyć okresowo fragmenty jaskini ze zwiedzania,
  d) wyłączyć okresowo ze zwiedzania całą jaskinię,
  e) zmniejszyć ilość dni w tygodniu udostępnionych do zwiedzania.

 10. Organ nadzorujący w oparciu o wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w § 5, dokonuje okresowych ocen stanu przyrodniczego jaskini oraz sposobu jej użytkowania. 
  Dla zachowania stabilności mikroklimatu oraz przeciwdziałania rozwojowi glonów czas oświetlenia jaskini powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
  Dla zachowania właściwych warunków mikroklimatycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku każdorazowego zamykania systemu drzwi izolujących jaskinię od czynników zewnętrznych.

  Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia:
  a) ewidencji ruchu turystycznego (w systemie jednodniowym),
  b) ewidencji dyżurów przewodnickich,
  c) książki wejść turystycznych uwzględniającej godziny wejścia, liczbę osób w grupie, nadzwyczajne wydarzenia zaistniałe w trakcie zwiedzania, przeprowadzone  przejścia kontrolne,
  d) książki wejść poza turystycznych uwzględniającej godziny wejścia i wyjścia, wykaz osób wchodzących, osobę odpowiedzialną, cel i efekt wejścia oraz inne uwagi,
  e) książki kontroli obiektu,
  f) książki uszkodzeń szaty naciekowej i innych elementów środowiska przyrodniczego jaskini.
 
§ 3. Obowiązki użytkownika Jaskini Niedźwiedziej.
 
Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. pełnej ochrony użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. uzgadniania z organem nadzorującym rezerwat wszelkich działań (w tym gospodarczych) w użytkowanej części jaskini i użytkowanej przez gminę części rezerwatu,
 3. wykonywania wszelkich zaleceń organu nadzorującego, związanych z ochroną użytkowanej części jaskini i użytkowanej części rezerwatu, w związku z ich turystycznym udostępnieniem,
 4. udostępniania jaskini w celach naukowych, eksploracyjnych lub innych nie związanych z organizacją ruchu turystycznego, podmiotom lub osobom posiadających pisemne zezwolenie Regionalnego Dyrektora,
 5. udzielania pomocy organizacyjnej wykonującym badania naukowe prowadzone w jaskini i na terenie rezerwatu, grupom prowadzącym działalność speleologiczną w jaskini i w rezerwacie oraz współdziałania przy współpracy naukowej i dydaktycznej związanej z propagowaniem ochrony środowiska krasowego jaskini, bez nakładów finansowych,
 6. dbania o wysoki poziom merytoryczny przy prezentacji walorów jaskini, w tym usług przewodnickich,
 7. dbania o właściwy wystrój i estetykę ekspozycji muzealnej w pawilonie i w użytkowanej części jaskini,
 8. prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej (w tym węzła sanitarnego dla zwiedzających) i eksploatacji urządzeń technicznych zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz utrzymanie czystości i porządku na użytkowanym terenie,
 9. zapewnienia stałej kontroli środowiska przyrodniczego w użytkowanej części jaskini i jej otoczeniu przez prowadzenie monitoringu,
 10. wyniki monitoringu i ekspertyz, o których mowa w punkcie 9. użytkownik przekazuje w formie elektronicznej Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody raz na miesiąc.
§ 4. Odpowiedzialność użytkownika Jaskini Niedźwiedziej

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
 1. wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zasobów, tworów i składników przyrody (m.in. szaty naciekowej) w udostępnionej części jaskini oraz użytkowanej części rezerwatu,
 2. niedostosowanie organizacji ruchu turystycznego w jaskini do warunków określonych w niniejszym porozumieniu,
 3. bezpieczeństwo osób przebywających w Jaskini Niedźwiedziej w ramach zorganizowanego ruchu turystycznego w wydzielonej części jaskini.
§ 5.
 1. Użytkownik pokrywa wszystkie koszty związane z turystycznym udostępnieniem jaskini do ruchu turystycznego, a także koszty związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego w jaskini i jej otoczenia oraz wykonywaniem okresowych ekspertyz.
 2. Szczegółowy zakres monitoringu i ekspertyz zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia. Zakres monitoringu i ekspertyz może zostać zmodyfikowany w przypadku stwierdzenia przez organ nadzorujący takiej potrzeby związanej z ochroną jaskini.
 
§ 6.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych porozumieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym użytkowaniem jaskini sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu, wykonujący zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ochrony przyrody.