Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży i rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, zwanej dalej Jaskinią, prowadzona przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., zwanym dalej SPA, oraz warunków ich odbioru przez kupującego.

II. ZAKUP BILETÓW do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie można dokonać:

 1. za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl;
 2. w kasie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

III.  ZAKUP BILETÓW W KASIE

 1. Zakup biletów w kasie Jaskini Niedźwiedziej można dokonać najpóźniej na 10 minut przed godziną planowanego wejścia, jeżeli są dostępne wolne miejsca.

IV. ZAKUP BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY

 1. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zwanych dalej e-biletami, dokonywana jest na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zwiedzania. W terminie krótszym zapraszamy do kasy Jaskini, kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 3. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 biletów dla klientów indywidualnych.
 4. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego, tj.:
 • Wypełnienie formularza Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta, wraz z informacją o chęci otrzymania faktury VAT.
 • Wybór terminu, ilości i rodzaju biletów.
 • Podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu.
 • Dokonanie płatności za zakupione bilety.
 • Otrzymanie drogą elektroniczną e-biletu i jego wydruk.
 • W dowolnym momencie klient może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie jaskinianiedzwiedzia.pl.
 1. Warunkiem sprzedaży e-biletów jest opłacenie zamówienia, czyli zaksięgowanie przelewu w ciągu 1 godz. od momentu złożenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone (niezaksięgowane) w powyższym terminie zostanie anulowane. Rezerwacje niewykupione automatycznie wracają do sprzedaży.
 2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. SPA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 4. Zamówienie można anulować min. 1 dzień przed terminem zwiedzania tylko drogą e-mailową: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl.
 5. W przypadku anulowania e-biletów pobierana jest opłata na pokrycie kosztów transakcji w wysokości 10% wartości zamówienia.
 6. ZAKUPIONE BILETY UPOWAZNIAJĄ DO WSTĘPU TYLKO NA OKREŚLONĄ GODZINĘ WIDNIEJĄCA NA BILECIE. Z biletami należy stawic się min. 10 minut przed planowanym wejściem w holu Jaskini Niedźwiedziej przy "BRAMCE".
 7. W przypadku nie stawienia się do wejścia o wyznaczonej godzinie, zastrzegamy sobie prawo sprzedaży biletów na wolne miejsca. Roszczenia w sprawie zwrotu środków w tym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie.

 V. REZERWACJA BILETÓW

 1. Dostępne są następujące formy rezerwacji biletów do Jaskini Niedźwiedziej:
  • ELEKTRONICZNA – na e-mail: rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl;
  • FAXEM – na nr +48 74 14 29 09;
  • PISEMNA – na adres: Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. 
                                       Kościuszki 20 a, 57-550 Stronie Śląskie
  • TELEFONICZNA – na nr +48 74 8141 250 (dotyczy wyłącznie osób indywidualnych);
 2. OSOBY INDYWIDUALNE mogą zamawiać bilety w drodze rezerwacji TELEFONICZNEJ, PISEMNEJ, ELEKTRONICZNIE lub FAXEM.
 3. GRUPY ZORGANIZOWANE (powyżej 15 osób) obowiązuje rezerwacja PISEMNA, ELEKTRONICZNA lub FAXEM. Wstępnie można dokonać rezerwacji telefonicznie, lecz należy ją potwierdzić pisemnie, jednym z powyżej przedstawionych sposobów.
 4. Po dokonaniu oceny możliwości rezerwacji, SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o. przesyła zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych FORMULARZ ZAMÓWIENIA-UMOWY rezerwacji biletów lub zawiadamia o odmowie jej przyjęcia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, a w przypadku grup zorganizowanych odesłanie podpisanego formularza zamówienia-umowy rezerwacji biletów jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie usługi turystycznej. Po potwierdzeniu rezerwacji SPA zobowiązuje się do wydania zamawiającemu sprzedanych biletów na określony dzień i godzinę oraz w ilości określonej w potwierdzeniu rezerwacji, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej należności za bilety.
 6. Zarezerwowane bilety, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rezerwację (np. mail, fax, etc), należy wykupić w kasie Jaskini najpóźniej 15 min przed planowanym wejściem, w przeciwnym wypadku bilety zostają przekazane do wolnej sprzedaży.
 7. Nie zgłoszenie się posiadacza biletu na określoną godzinę wejścia powoduje utratę ważności biletu.
 8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed datą zamówionego wejścia, zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty należności za bilety.
 9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji biletów, w terminie krótszym niż dwa tygodnie, bądź nie stawienia się w określonym terminie, zamawiający zostanie obciążony kwotą równą iloczynowi stawki biletu normalnego i ilości niewykorzystanych biletów.

 VI. Prawa i obowiązki Stron

 1. W przypadku wydania przez organ nadzorujący Jaskinię decyzji o ograniczeniu ruchu turystycznego lub o okresowym wyłączeniu Jaskini ze zwiedzania, SPA powiadamia rezerwującego o braku możliwości zwiedzenia Jaskini co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zwiedzania, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.
 2. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy nie dojdzie do wykonania umowy na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności, których nie można było zapobiec.
 3. W przypadku spóźnienia na potwierdzone godziny wejścia SPA nie zapewnia zamawiającemu możliwości wejścia w innych terminach.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez SPA jego danych osobowych w celach: marketingowych związanych ze sprzedażą biletów, statystycznych, handlowych i promocyjnych.
 5. Do korzystania ze zniżki przy zakupie biletów upoważnieni są:
  • dzieci i młodzież ucząca się;
  • studenci do 26 – go roku życia;
  • osoby niepełnosprawne (orzeczenie), opiekunowie osób poruszających sie na wózkach.
 6. Do nieodpłatnego wejścia upowaznieni są:
  • dzieci do 3 lat pod opieką dorosłych – nieodpłatnie.
  • opiekunowie grup wycieczek szkolnych (1/14 osób).

 VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2015 r. i stanowi integralną część umowy o świadczenie usługi turystycznej.