Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

KONKURS NA STANOWISKO „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

2016-02-28

DZO. 073.02.2016

 

KONKURS NA STANOWISKO „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”
PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK 2012 W STRONIU ŚLĄSKIM

 Prezes Zarządu Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie dwóch osób na niżej wymienionych warunkach:

Umowa o pracę  zawarta na okres 9 miesięcy (od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.)

Czas pracy:

- 80 godzin zajęć w miesiącu udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć”, praca również w soboty i niedziele.

Wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł brutto na osobę, z dwóch źródeł:

- za 40 godz. – 500,00 zł brutto na podstawie umowy ze SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,

- za 40 godz. – 500,00 zł brutto na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

W przypadku nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z programu „Lokalny Animator Sportu” animator uzyska zatrudnienie obejmujące 40 godzin  zajęć.

 

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie),
 3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora sportu lub zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 ze zm.) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
 6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
 2. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 3. współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
 4. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
 5. koordynowanie prac porządkowych,
 6. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 7. realizacja programu „Lokalny Animator Sportu” na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kompletna oferta wg wzoru (załącznik)
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
 4. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
 5. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - załącznik,
 6. oświadczenie o niekaralności - załącznik,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych - załącznik.

 

Oferty należy składać w terminie do 7 marca 2016 r. do godziny 12.00 w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20a, 57-550 Stronie Śląskie.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 501 67 45 22

 

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania obiektu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

 

POBIERZ OGŁOSZENIE KONKURSU WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

-W FORMACIE .DOC

-W FORMACIE .PDF