Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Praca - Ratownik WOPR

2012-05-23

Stroński Park Aktywności ?Jaskinia Niedźwiedzia? Spółka z o. o.

do dnia 10 czerwca 2012 r. przyjmuje podania do pracy w charakterze  :

Ratownika Wodnego i Młodszego Ratownika Wodnego

miejsce pracy: kąpielisko na zalewie w   Starej Morawie

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące warunki:

-        posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, czyli  posiadać uprawnienia młodszego ratownika wodnego lub ratownika wodnego WOPR,

-        posiadać aktualną  unifikację ( w przypadku ratownika WOPR),

-        posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

-        nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,

-        cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

II. Podanie kandydatów powinno zawierać:

  1. list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko, cv,
  2. dokumenty stwierdzające posiadanie  kwalifikacje, aktualną (plastikową) legitymację WOPR,
  3. dokumenty potwierdzające ważną unifikację ( w przypadku ratownika WOPR),
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty przedłożone w  kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

III. Podania wraz z dokumentami  należy przesłać   w   kopertach z napisem: "Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego" w terminie do dnia   10 czerwca 2012r. włącznie na adres:

SPA ?Jaskinia Niedźwiedzia? Sp. zo. o.
ul. Kościuszki 20 a
57-550 Stronie Śląskie

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Dziale Księgowości

Uwaga: postępowanie w  sprawach kwalifikacji ( uprawnień, unifikacji)  proszę się zgłosić do St. Ratownika Wodnego - Adama Majewskiego -tel.:  693 771 618 .

Uczestnicy  otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o rozstrzygnięciu podania.