Facebook

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE

TYLKO WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA GWARANTUJE WSTĘP DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ

Nabór na RATOWNIKA WODNEGO

2015-05-28

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o. o.

do dnia 15 czerwca 2015 r. przyjmuje podania do pracy
w okresie sezonu letniego lipiec – sierpień 2015 w charakterze  :

Ratownika Wodnego

Miejsce pracy:

kąpielisko na zalewie w Starej Morawie oraz kryta pływalnia

 

 1. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, czyli posiadać uprawnienia ratownika wodnego,
 • posiadać kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej ( KPP); zgodnie z 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Podanie kandydatów powinno zawierać:
 2. list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko, cv,
 3. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i / lub uprawnienia, aktualną legitymację ratownika,
 4. certyfikat ukończenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej ( KPP)
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Dokumenty przedłożone w  kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

                III. Podania wraz z dokumentami  należy przesłać w   kopertach z napisem: "Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego" w terminie do dnia   15 czerwca 2015 r. włącznie na adres:

SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 20 a
57-550 Stronie Śląskie

 

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Dziale Księgowości ( II piętro)

 

Uwaga: pytania w sprawie kwalifikacji i uprawnień  proszę się kierować do Kierownika Kąpieliska – P. Adama Majewskiego -tel.:  693 771 618 .

 

 Uczestnicy  otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o rozstrzygnięciu podania.

                                                              

 

 

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                             Renata Nowak